ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ-ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Οι οργανώσεις γονέων, σε όλα τα επίπεδα, διεξάγουν τις εκλογικές διαδικασίες σύμφωνα με το Νόμο 2621/98 εντός των παρακάτω προθεσμιών:
Για τους Συλλόγους Γονέων: Από Σεπτέμβρη μέχρι και 31 Δεκέμβρη κάθε ζυγού έτους
Για τις Ενώσεις Γονέων: από 1 Ιανουαρίου μέχρι τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου μονού έτους.
Για τις Ομοσπονδίες Γονέων: από 1 Μαρτίου μέχρι 15 Απριλίου του ίδιου έτους.
Για την Ανώτατη Συνομοσπονδία: από 16 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου του ίδιου έτους.
Οι προθεσμίες αυτές πρέπει να τηρούνται ώστε να υπάρχει συνέχεια και εναρμόνιση με την εκπροσώπηση των γονέων στις οργανώσεις των επόμενων βαθμίδων.
Σε περίπτωση που οι ημερομηνίες αυτές δεν τηρηθούν επακριβώς και μετατεθούν επ’ ολίγον, οι οργανώσεις αυτές έχουν τη δυνατότητα να στείλουν εκπροσώπους τους στις υπερκείμενες οργανώσεις, μόνο εφόσον οι αρχαιρεσίες τους πραγματοποιηθούν πριν από τη Γενική Συνέλευση της υπερκείμενης οργάνωσης και εφόσον κατατεθούν τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Υπενθυμίζουμε:
1.    Δικαίωμα ψήφου έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη, βάσει των καταστατικών των συλλόγων ή των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων.
2.    Η εκλογή Δ.Σ., Ελεγκτικής Επιτροπής και εκπροσώπων στα διάφορα όργανα, είναι νόμιμη όταν εκπροσωπείται, τουλάχιστον, το 1/3 των μαθητών του σχολείου. Πρέπει να ψηφίσουν τόσοι γονείς, όσοι χρειάζονται ώστε να εκπροσωπείται το 1/3 των μαθητών. (Ανεξάρτητα αν ψηφίζει ο ένας ή και οι δύο γονείς κάθε μαθητή και ασχέτως αν υπάρχουν λευκά ή άκυρα ψηφοδέλτια).
3.    Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης σε κάθε ψηφοδέλτιο μπορεί να είναι μέχρι το 40% των θέσεων του οργάνου και αν αντιστοιχεί σε δεκαδικό αριθμό από 0,5 και άνω στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη μονάδα. (π.χ. για 7μελές Δ.Σ το ποσοστό 40% αντιστοιχεί σε 2,8, οπότε τίθενται μέχρι 3 σταυροί προτίμησης, ενώ για την Ελεγκτική Επιτροπή η οποία είναι 3μελής, αντιστοιχεί στο 1,2 άρα τίθεται 1 σταυρός προτίμησης)
4.    Ο αριθμός εκπροσώπων στην Ένωση Γονέων εξαρτάται από τον αριθμό των μαθητών που εκπροσωπούνται στις εκλογές. Για κάθε 30 μαθητές που εκπροσωπούνται εκλέγεται ένας εκπρόσωπος. Ο μέγιστος αριθμός εκπροσώπων που μπορεί να εκλέξει ένας σύλλογος είναι ο αριθμός των μαθητών του σχολείου δια τριάντα (αν ψήφιζαν γονείς όλων των μαθητών). Ως εκ τούτου ο αριθμός των σταυρών προτίμησης θα είναι το 40% του μέγιστου αριθμού εκπροσώπων. (π.χ. σε σχολείο με 290 μαθητές είναι 9,67 δηλαδή μπορεί να εκλέξει 10 εκπροσώπους, άρα μπορούν να τεθούν μέχρι 4 σταυροί προτίμησης. Αν όμως ψηφίσουν γονείς που εκπροσωπούν μόνο τους 90 από τους 290 μαθητές οι εκπρόσωποι που θα εκλεγούν θα είναι 3).
5.    Στο σχολικό συμβούλιο εκλέγεται ένας εκπρόσωπος και τίθεται ένας σταυρός προτίμησης.
6.    Κάθε εκπρόσωπος πρέπει να ορίζεται μαζί με τον αντικαταστάτη του.
7.  Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. δεν μπορεί να είναι και υποψήφιοι για την Ελεγκτική Επιτροπή.
8.    Μετά τις εκλογές πρέπει να αποσταλούν στην Ένωση Γονέων και σε ηλεκτρονική μορφή στο email:enosisk@gmail.com (enosisk@gmail.com) και σε έντυπη μορφή με τη σφραγίδα του συλλόγου και του σχολείου, όπου απαιτείται, τα ακόλουθα έγγραφα.
α) Το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής (παρακάτω παρουσιάζεται ένα πρότυπο έγγραφο)
β) Ονομαστική κατάσταση με τις υπογραφές των γονέων που ψήφισαν
γ) Ονομαστική κατάσταση* των μαθητών που εκπροσωπούνται, με υπογραφές των γονέων τους
δ) Βεβαίωση του Διευθυντή για τη δύναμη των μαθητών του σχολείου (παρακάτω παρουσιάζεται ένα πρότυπο έγγραφο) που περιλαμβάνει τη σύνθεση του Δ.Σ. καθώς και τους εκπροσώπους στην Ένωση Γονέων
*οι απλές ονομαστικές καταστάσεις των μαθητών παρέχονται από το σχολείο 
(Κάθε μαθητής εκπροσωπείται μόνο από ένα γονέα, ασχέτως αν έχουν ψηφίσει και οι δύο γονείς. Ένας γονέας μπορεί να εκπροσωπεί περισσότερους από έναν μαθητές εφόσον έχει περισσότερα από ένα παιδιά στο ίδιο σχολείο.)
Τα πρότυπα έγγραφα που παρουσιάζονται παρακάτω μπορείτε να τα κατεβάσετε και να τα εκτυπώσετε και από τους ακόλουθους συνδέσμους:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙΠΡΟΤΥΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ- ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

Στο ψηφοδέλτιο μπορεί να αναγράφεται δίπλα σε κάθε κατηγορία και ο αριθμός των σταυρών προτίμησης. Τα ονόματα των υποψηφίων πρέπει να είναι κατά αλφαβητική σειρά.

Σχόλια