ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.)
Βερανζέρου 22, 6ος όροφος, 104 32, ΤΗΛ – ΦΑΞ : 210 3835093, 210 3845434,
goneis(AT)mail.gr, www.asgme.gr

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
Το Συνέδριο της ΑΣΓΜΕ, που έγινε στις 6/7/2008,  μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε την κωδικοποίηση των κανόνων λειτουργίας των οργανώσεων των γονέων, παίρνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 1566/85,  του άρθρου 2 του Ν. 2621/98 και της υπουργικής απόφασης Δ4/662/23.12.98, καθώς και το Καταστατικό της ΑΣΓΜΕ.
Στόχοι της απόφασης αυτής είναι:
 • Η συγκεντρωτική κωδικοποίηση, σ’ ένα κείμενο, όλου του νομικού πλαισίου που αφορά τη λειτουργία των οργανώσεων γονέων όλων των βαθμίδων, ώστε να ενημερωθούν σωστά και εύκολα όλοι οι γονείς οι οποίοι ασχολούνται στο κίνημα γονέων και ιδιαίτερα οι καινούριοι .
 • Η ενιαία λειτουργία όσον αφορά την ίδρυση, συγκρότηση και λειτουργία των οργάνων, όπου δεν πρέπει να υπάρχουν αποκλίσεις και διαφορετικές πρακτικές, ώστε να εξασφαλίζεται ακώλυτα η νομιμότητα των οργάνων.
 • Η ενιαία ερμηνεία της νομοθεσίας ώστε να αποφευχθούν προστριβές, αποκλεισμοί, προσφυγές στη δικαιοσύνη κ.ά. τα οποία υπονομεύουν την ενότητα, το κύρος και τη δράση του γονικού κινήματος. 
ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ-ΕΝΩΣΗΣ-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Όπου δεν έχει ιδρυθεί Σύλλογος – Ένωση – Ομοσπονδία, φροντίζουμε για την ίδρυση, με βάση τον αστικό κώδικα:
1. Σύλλογος γονέων ιδρύεταισε κάθε σχολική μονάδα. Συστεγαζόμενα σχολεία δεν μπορεί να έχουν ενιαίο σύλλογο, εκτός από τα σχολεία που λειτουργούν ενιαία με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας.
Για την ίδρυση συλλόγου γονέων χρειάζονται το λιγότερο 21 γονείς, οι οποίοι σε  γενική συνέλευση  θα αποφασίσουν για το καταστατικό του και θα εκλέξουν  προσωρινή διοίκηση. 
Στη συνέχεια υποβάλλουν αίτηση, μέσω δικηγόρου, στο πρωτοδικείο της έδρας τους, στην οποία επισυνάπτεται η συστατική πράξη, τα ονόματα των μελών της προσωρινής διοίκησης και το καταστατικό με τις υπογραφές των μελών και την ημερομηνία, ώστε να γίνει η εγγραφή του συλλόγου στο πρωτοδικείο.
Η εγγραφή γίνεται μόλις η απόφαση που τη διατάζει γίνει τελεσίδικη.
Τότε, η προσωρινή διοίκηση φροντίζει ώστε να γίνουν αρχαιρεσίες σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Δ4/662/23.12.98 & τον Ν. 2621/98 και μέσα στα χρονικά πλαίσια που αυτός ορίζει.
Ένωση Συλλόγων Γονέων ιδρύεταιαπό τους Συλλόγους Γονέων κάθε Δήμου ή Κοινότητας.
2. Για την ίδρυση Ένωσης Γονέων απαιτούνται δυο τουλάχιστον σύλλογοι γονέων του ίδιου Δήμου και η ίδια διαδικασία.
Αν σε κάποιο Δήμο ή Κοινότητα υπάρχει μόνο ένα σχολείο, ο σύλλογος γονέων του συμμετέχει απευθείας στην Ομοσπονδία μ’ έναν εκπρόσωπο.
3. Για την ίδρυση Ομοσπονδίας απαιτούνται τουλάχιστον δυο ενώσεις του ίδιου νομού και η προαναφερόμενη διαδικασία.
Σε περίπτωση που δεν έχει ιδρυθεί οργάνωση γονέων ή υπάρχει καταστατικό αλλά δεν έχει συσταθεί σύλλογος, τότε τη σύγκληση – και μόνο – της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Γονέων ή της Ένωσης Γονέων ή της Ομοσπονδίας Γονέων ή της ΑΣΓΜΕ, κατά περίπτωση, έχουν υποχρέωση να συγκαλέσουν ο οικείος Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας, ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος της Κοινότητας, ο Νομάρχης και ο Γενικός Διευθυντής της Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ αντίστοιχα . 
Καθήκον των ανωτέρων οργάνων είναι να βοηθούν στην ίδρυση οργάνων της  κατώτερης βαθμίδας.
Έδρα του συλλόγου γονέων είναι το σχολείο, όπου η σχολική επιτροπή  υποχρεούται να παραχωρήσει χώρο για τις συνεδριάσεις και τη φύλαξη των βιβλίων  κλπ υπαρχόντων του συλλόγου. Την έδρα της ένωσης γονέων εξασφαλίζει ο δήμος και της ομοσπονδίας η νομαρχία.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
 • Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών του Συλλόγου αποτελείται από όλους τους γονείς των μαθητών κάθε σχολείου και από κηδεμόνες οι οποίοι έχουν οριστεί με δικαστική απόφαση.
Στις Γενικές Συνελεύσεις δεν καλούνται μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη, αλλά όλοι οι γονείς, οι οποίοι ακόμα και κατά την έναρξη των εργασιών της, μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, μπορεί να γίνουν μέλη του συλλόγου και να υποβάλλουν υποψηφιότητα εκλογής στα όργανα που προβλέπονται.
Η Διεύθυνση του Σχολείου υποχρεούται να παραδίδει στο σύλλογο γονέων την κατάσταση με τα ονόματα των γονέων και τα στοιχεία  επικοινωνίας.           
Στις διαδικασίες των Γ.Σ. και των αρχαιρεσιών, μπορούν να πάρουν μέρος και οι δύο γονείς, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (δύο συνδρομές).
 • Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Γονέων, αποτελείται από όλους τους εκλεγμένους εκπροσώπους από τις αρχαιρεσίες των συλλόγων γονέων των σχολείων της ίδιας κοινότητας, του ίδιου δήμου ή του ίδιου δημοτικού διαμερίσματος.
 • Η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Γονέων αποτελείται από τους εκλεγμένους εκπροσώπους των Ενώσεων Γονέων κάθε νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος.
 • Η Γενική Συνέλευση της Α.Σ.Γ.Μ.Ε. αποτελείται από όλους τους εκλεγμένους εκπροσώπους των Ομοσπονδιών Γονέων όλης της χώρας.
Οι Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται σύμφωνα με όσα ορίζονται από το Καταστατικό.
Η απαρτία στη Γ.Σ. ορίζεται από το Καταστατικό.
ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
Όργανα Διοίκησης των Συλλόγων Γονέων, των Ενώσεων Συλλόγων Γονέων, των Ομοσπονδιών Ενώσεων Συλλόγων Γονέων και της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ), είναι:
Η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και όργανο ελέγχου η Ελεγκτική Επιτροπή αυτών, κατά περίπτωση.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
 • Για το Σύλλογο Γονέων: ο εκπρόσωπος στη σχολική επιτροπή και οι εκπρόσωποι στην Ένωση Συλλόγων Γονέων
 • Για την Ένωση Γονέων: ο εκπρόσωπος στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ) και οι εκπρόσωποι στην Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων
 • Για την Ομοσπονδία Γονέων: ο εκπρόσωπος στη Νομαρχιακή επιτροπή Παιδείας και οι εκπρόσωποι στην Ανώτατη Συνομοσπονδία (ΑΣΓΜΕ).
 • Για την Ανώτατη Συνομοσπονδία : ο εκπρόσωπος στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (ΕΣΥΠ).
Εκλέγονται, επίσης, αναπληρωματικοί εκπρόσωποι.
ΘΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Η θητεία των Οργάνων και των εκπροσώπων, σ’ όλα τα επίπεδα, είναι για δύο (2) χρόνια.
Η θητεία των μελών των Οργάνων των Συλλόγων Γονέων, καθώς και των εκπροσώπων τους λήγει αυτοδικαίως, σε περίπτωση που τα τέκνα τους δεν φοιτούν πλέον στη Σχολική Μονάδα, οπότε αντικαθίστανται από τους αναπληρωματικούς.
Εκλεγμένος στο Δ.Σ. της Ένωσης ή στη Δ.Ε.Π. ή στην ελεγκτική Επιτροπή, παραμένει μέχρι τη λήξη της θητείας του οργάνου, εφόσον συνεχίζει να έχει παιδί που φοιτά σε σχολείο του Διαμερίσματος ή του Δήμου.
Εκλεγμένος στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ή στη Ν.Ε.Π. ή στην ελεγκτική Επιτροπή, παραμένει μέχρι τη λήξη της θητείας του οργάνου, εφόσον συνεχίζει να έχει παιδί που φοιτά σε σχολείο του Νομού.
Εκλεγμένος στο Δ.Σ. της Α.Σ.Γ.Μ.Ε. ή στο ΕΣΥΠ ή στην ελεγκτική Επιτροπή, παραμένει μέχρι τη λήξη της θητείας του οργάνου, εφόσον συνεχίζει να έχει παιδί μαθητή.
Αν ο γονέας δεν έχει πλέον παιδί μαθητή, αυτός αυτοδίκαια αποχωρεί από όλα τα όργανα των γονέων.
ΧΡΟΝΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
Οι οργανώσεις γονέων, σ’ όλα τα επίπεδα, διεξάγουν τις εκλογικές διαδικασίες - σύμφωνα με το Νόμο 2621/98 - εντός των παρακάτω προθεσμιών:
- Για τους Συλλόγους Γονέων:
Από Σεπτέμβρη μέχρι και 31/12 κάθε ζυγού έτους
- Για τις Ενώσεις Γονέων:
Από 1 Ιανουαρίου μέχρι τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου  μονού έτους
- Για τις Ομοσπονδίες Γονέων:
Από 1 Μαρτίου μέχρι 15 Απριλίου του ίδιου έτους
- Για την Ανώτατη Συνομοσπονδία: Από 16 Απριλίου μέχρι 31 Μαϊου του ίδιου έτους.
Οι προθεσμίες αυτές πρέπει να τηρούνται ώστε να υπάρχει συνέχεια και εναρμόνιση με την εκπροσώπηση των γονέων στις οργανώσεις των επόμενων βαθμίδων.
Σε περίπτωση που οι ημερομηνίες αυτές δεν τηρηθούν επακριβώς και μετατεθούν επ’ ολίγον, οι οργανώσεις αυτές έχουν τη δυνατότητα να στείλουν εκπροσώπους τους στις υπερκείμενες οργανώσεις, μόνο εφόσον οι αρχαιρεσίες τους πραγματοποιηθούν πριν από τη Γενική Συνέλευση της υπερκείμενης οργάνωσης και εφόσον κατατεθούν τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα.
Η μείωση του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μιας οργάνωσης γονέων, εξαιτίας παραιτήσεως κάποιων μελών ή απομάκρυνσής τους για άλλο λόγο, δε συνιστά έλλειψη διοικήσεως, εάν ο αριθμός των μελών που απομένουν (μετά και την πρόσκληση των αναπληρωματικών μελών) αρκεί για το σχηματισμό απαρτίας, όπως αυτή προβλέπεται από το καταστατικό και κατά συνέπεια το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεχίσει κανονικά τη θητεία του.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, πρέπει να συγκληθεί Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέας Διοίκησης και ελεγκτικής επιτροπής.
Αν υπάρχουν ελλείψεις, εκλέγονται και οι εκπρόσωποι της οργάνωσης που προβλέπονται από το καταστατικό της και το νόμο.
Για να εξασφαλιστεί, όμως, η συνέχεια και η εναρμόνιση με την εκπροσώπηση των γονέων στις παραπάνω βαθμίδες , η θητεία του οργάνου αυτού, καθώς και των εκπροσώπων του δεν θα είναι διετής (θα είναι μόνο για το εναπομείναν διάστημα της θητείας του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων) και θα πρέπει να γίνουν εκ νέου εκλογές στις προβλεπόμενες από το Νόμο ημερομηνίες. 
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
 • Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, έχουν όλοι οι γονείς (Μπορούν να ψηφίσουν και να ψηφιστούν και οι δύο γονείς εφόσον είναι ταμειακά εντάξει με δυο συνδρομές).
 • Κάθε γονέας έχει μία ψήφο, ανεξάρτητα πόσα παιδιά έχει στη Σχολική Μονάδα που λειτουργεί ο Σύλλογος.
 • Δεν ψηφίζει κάποιος γονέας αντί άλλου με εξουσιοδότηση.
 • Οι ενήλικοι μαθητές δεν εκπροσωπούνται από τους γονείς τους  και δεν λαβαίνονται υπόψη για τον υπολογισμό του 1/3.
Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται από την Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γ.Σ.
Τα Όργανα του Συλλόγου και οι Εκπρόσωποι στη Σχολική Επιτροπή και στην Ένωση, εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής, υπό την προϋπόθεση  ότι στις εκλογές κατατίθενται περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια .
Στην περίπτωση που οι εκλογές γίνονται με το σύστημα της απλής αναλογικής, οι σταυροί προτίμησης ανέρχονται μέχρι τον αριθμό των εκλεγομένων, σε κάθε όργανο. Το εκλογικό μέτρο καθορίζεται διαιρώντας το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ( εφόσον κατά τη διαίρεση αυτή προκύψει κλάσμα δε λαμβάνεται υπόψη). Καθορίζεται ο αριθμός των θέσεων που λαμβάνει ο κάθε συνδυασμός στο συμβούλιο διαιρώντας τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός με το εκλογικό μέτρο. Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε αριθμό ψήφων ίδιο ή μεγαλύτερο του εκλογικού μέτρου, καταλαμβάνει μια έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις θέσεις που του αναλογούν, καταλαμβάνει, τόσες θέσεις όσοι είναι και οι υποψήφιοί του. Οι θέσεις που μένουν αδιάθετες κατανέμονται από μια στους συνδυασμούς που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μια θέση και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο. Οι θέσεις που μένουν ακόμα αδιάθετες, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων, ακόμα κι αν δεν έλαβαν το μέτρο. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή.
Όταν οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο (πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα), όλοι οι υποψήφιοι γράφονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά. Στις εκλογές με ενιαίο ψηφοδέλτιο, μπορούν να μπουν σταυροί προτίμησης, μέχρι το σαράντα τοις εκατό (40%) των εκλεγομένων σε κάθε αξίωμα. Εφόσον το 40% των εκλεγομένων  αντιστοιχεί σε δεκαδικό αριθμό,  στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα (π.χ. από ένας έως τρεις (1-3) εκλεγόμενοι - ένας (1) σταυρός προτίμησης, τέσσερις έως έξη (4-6) εκλεγόμενοι - δύο (2) σταυροί προτίμησης, επτά έως οκτώ (7-8)  εκλεγόμενοι - τρεις (3) σταυροί προτίμησης, εννέα έως έντεκα (9-11) εκλεγόμενοι - τέσσερις (4) σταυροί προτίμησης κλπ)
Η σταυροδότηση για τους εκπροσώπους στην Ένωση Γονέων, στο ενιαίο ψηφοδέλτιο, έχει ως εξής: Υποθέτουμε ότι στις εκλογές εκπροσωπούνται όλοι οι μαθητές του σχολείου (π.χ. 300), τότε θα εκλέγονταν 10 εκπρόσωποι (1/30 μαθητές). Το 40% του 10 είναι 4 και επομένως μπαίνουν μέχρι 4 σταυροί.
Οι εκπρόσωποι στη σχολική επιτροπή, στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ), Νομαρχιακή Επιτροπή Παιδείας (ΝΕΠ) και το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (ΕΣΥΠ), εκλέγονται με μονοσταυρία.
Για να θεωρείται νόμιμη η εκπροσώπηση του Συλλόγου στα προβλεπόμενα από το Νόμο Όργανα (Σχολικό Συμβούλιο, Σχολική Επιτροπή και Ένωση Συλλόγων Γονέων), θα πρέπει, στις αρχαιρεσίες εκλογής των Οργάνων του Συλλόγου, να πάρουν μέρος γονείς που εκπροσωπούν τουλάχιστον, το ένα τρίτο (1/3) των μαθητών τις Σχολικής Μονάδας που λειτουργεί ο Σύλλογος.
Σε περίπτωση που στις αρχαιρεσίες, δεν επιτυγχάνεται η συμμετοχή γονέων που να εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) των μαθητών, οι εκλογές επαναλαμβάνονται μέχρι δύο φορές, με τις ίδιες προϋποθέσεις. Εάν δεν επιτευχθεί η προβλεπόμενη απαρτία, θεωρείται ότι τα Όργανα του Συλλόγου εκλέγονται νομίμως, δεν μπορούν όμως να μετέχουν στο Σχολικό Συμβούλιο, στη Σχολική Επιτροπή και στην Ένωση Γονέων.
Το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίσει την επαναπροκήρυξη εκλογών για την επίτευξη των προϋποθέσεων απαρτίας (1/3), εντός των νομίμων προθεσμιών.
Το μέτρο για την εκλογή εκπροσώπων των Συλλόγων στις Ενώσεις Γονέων και Κηδεμόνων, είναι ένας (1) εκπρόσωπος, ανά τριάντα (30) μαθητές, των οποίων οι γονείς πήραν μέρος στις αρχαιρεσίες εκλογής των Οργάνων του Συλλόγου. Σε περίπτωση υπολοίπου από δεκαπέντε (15) και πάνω,  εκλέγεται ένας (1) ακόμη εκπρόσωπος. Σε Συλλόγους που οι ψηφίσαντες εκπροσωπούν λιγότερους των τριάντα (30) μαθητών, εκλέγεται ένας (1) εκπρόσωπος.
Αν κάποιος γονέας έχει εκλεγεί εκπρόσωπος από 2 συλλόγους στην Ένωση Γονέων , δεν μπορεί να ψηφίσει 2 φορές (ή παραιτείται και καταλαμβάνει άλλος τη θέση του ή δεν ψηφίζει δυο φορές). Το ίδιο ισχύει και για όποιον είναι εκλεγμένος εκπρόσωπος στην Ομοσπονδία από 2 Ενώσεις κ.ο.κ.
Το μέτρο για την εκλογή εκπροσώπων της Ένωσης Γονέων για την οικεία Ομοσπονδία Γονέων είναι ένας (1) εκπρόσωπος ανά τριακόσιους (300) μαθητές, των οποίων οι γονείς πήραν μέρος στις αρχαιρεσίες των οικείων συλλόγων – μελών της Ένωσης Γονέων. Διευκρινίζεται ότι οι Σύλλογοι, από τους οποίους θα υπολογιστεί ο αριθμός μαθητών που εκπροσωπούνται, θα πρέπει να έχουν νομιμοποιηθεί και από τη  Γενική Συνέλευση της Ένωσης Γονέων. Σε περίπτωση υπολοίπου από εκατόν πενήντα (150) και πάνω,  εκλέγεται ένας ακόμη εκπρόσωπος. Σε Ενώσεις που οι ψηφίσαντες εκπροσωπούν λιγότερους των τριακοσίων (300) μαθητών, εκλέγεται ένας  (1) εκπρόσωπος.
Το μέτρο εκλογής εκπροσώπων  της Ομοσπονδίας Γονέων για την Ανώτατη Συνομοσπονδία είναι (1) ένας εκπρόσωπος ανά  (1.500) χίλιους πεντακόσιους μαθητές των οποίων οι γονείς συμμετείχαν στις αρχαιρεσίες των συλλόγων τους και αυτό αποδεικνύεται με τις νομιμοποιήσεις ανά βαθμίδα οργάνωσης . Σε περίπτωση υπολοίπου από επτακόσιους πενήντα (750) και πάνω, εκλέγεται ένας ακόμη εκπρόσωπος. Σε Ομοσπονδίες που οι ψηφίσαντες εκπροσωπούν λιγότερους των χιλίων πεντακοσίων (1.500) μαθητών, εκλέγεται ένας (1) εκπρόσωπος.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
A. Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου γονέων ανακοινώνει εγγράφως:
1. Στη Διεύθυνση της Σχολικής Μονάδας, τα πρακτικά νομιμοποίησης των αρχαιρεσιών, (αντίγραφο πρακτικού αρχαιρεσιών Εφορευτικής Επιτροπής, στο οποίο θα φαίνονται οι εκλεγμένοι και οι αναπληρωτές τους σε κάθε όργανο, κατάσταση ψηφισάντων ενυπόγραφη, καθώς και κατάσταση κατανομής των αξιωμάτων στο Δ.Σ.), όλα επικυρωμένα.
Στα πρακτικά θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός των μαθητών που εκπροσωπήθηκαν από τους γονείς τους κατά  τις εκλογές, ώστε να είναι εφικτός και ο υπολογισμός και ο έλεγχος περί του ορθού υπολογισμού των εκπροσώπων σε κάθε πρωτοβάθμια και υπερκείμενη οργάνωση .
Η Διεύθυνση έχει την υποχρέωση να τα διαβιβάσει στο Δήμο, βεβαιώνοντας ότι σύμφωνα με το μαθητικό δυναμικό του σχολείου και τον αριθμό των ψηφισάντων, οι εκλογές είναι νόμιμες (εκπροσωπήθηκε το 1/3 των μαθητών) και δικαιολογείται ο αριθμός των εκπροσώπων στην Ένωση Γονέων.
2. Στην Ένωση Συλλόγων Γονέων, όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά συν βεβαίωση της Διεύθυνσης με τη δύναμη των μαθητών, για τη διαπίστωση του 1/3 .
B. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Γονέων ανακοινώνει εγγράφως:
1. Στην οικεία Ομοσπονδία Γονέων τα ονόματα των εκλεγέντων ως εκπροσώπων της, μαζί με επικυρωμένα πρακτικά των αρχαιρεσιών.
2. Στον οικείο Δήμαρχο, τη σύνθεση του οργάνου και τον εκπρόσωπό του στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ).
3. Στις  οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών.
Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Γονέων ανακοινώνει εγγράφως:
1. Στη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών μαζί με όλα τα δικαιολογητικά, επικυρωμένα, και η οποία προβαίνει σε διαπίστωση της νομιμότητας της διαδικασίας ως προς την απαρτία και τον αριθμό των εκπροσώπων και ενημερώνει τη Συνομοσπονδία Γονέων (ΑΣΓΜΕ).
2. Στον οικείο Νομάρχη, τη σύνθεση του Δ.Σ. και το όνομα του εκπροσώπου στη Νομαρχιακή Επιτροπή Παιδείας.
3. Στην ΑΣΓΜΕ, τα ονόματα των εκλεγμένων ως εκπροσώπων της, μαζί με επικυρωμένα πρακτικά των αρχαιρεσιών.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
Σύμφωνα με την Δ4/662/23-12-1998 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, οι Σύλλογοι Γονέων υποχρεούνται να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους.
Όπου αυτό δεν έχει πραγματοποιηθεί, μέχρι τώρα, εφαρμόζουμε το νόμο 2621/98.
Καλό είναι, όμως, να γίνει προσπάθεια τροποποίησης των παλιών καταστατικών, ώστε να βοηθηθούν οι επόμενοι γονείς που θα συμμετέχουν στους συλλόγους.
Μπορούν να βοηθήσουν, ως  πρότυπο, τα σχέδια καταστατικών που επεξεργάστηκε η ΑΣΓΜΕ ( για σύλλογο, ένωση, ομοσπονδία ).